ความรับผิดชอบต่อสังคม

   "ผู้บริหาร,ผู้จัดการและพนักงานทุกระดับในองค์กรของ บริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด" ได้รับการปลูกฝังให้คำนึงถึงคุณค่าของสังคม และการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกระทำที่แสดงออกถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงาน การปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด, การให้บริการในสถานประกอบการโดยให้มีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย, การให้การศึกษาและการพัฒนาทักษะ ในการทำงานแก่พนักงาน

   บริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด จ้างงานอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม สนับสนุน ให้มีการพูดคุยและปรึกษาให้กับพนักงาน รวมไปถึง การจัดตั้งคณะกรรมสวัสดิการ ในสถานประกอบกิจการเพื่อนำไปสู่สวัสดิการที่ดี แก่พนักงานในองค์กร และการสร้างคุณค่าของการทำงาน การสร้างสรรค์ ในสถานที่ทำงาน

   บริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด ไม่มีการเหยียดผิว เพศ ภาษา ศาสนา และต่อต้านการ เลือกที่รักมักที่ชัง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ซึ่งขัดต่อนโยบายของบริษัทที่จะเน้นความเสมอภาคแก่พนักงานทุกท่าน

   บริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด ได้ให้การช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่าง ๆ ในเขตชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นประจำทุก ๆ ปี เพื่อหล่อหลอมเราชาวเมจิกเวิลด์ ให้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และจริยธรรม เป็นบุคคลากรในองค์กรที่มีการพัฒนาการทางด้านจิตใจ