วัฒนธรรมองค์กร

   องค์กรมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การสื่อสารอย่างทั่วถึง การสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ รื่นรมย์ การสร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจ การสร้างโอกาส การพัฒนาเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการทำงาน สิ่งที่สำคัญการปลูกฝัง คุณธรรม ความดี ต่อสังคม ให้พนักงานรู้จักเป็นก็เป็นสุข รู้จักแบ่งปันสิ่งดี ๆ และช่วยเหลือ สังคม และที่สำคัญองค์กรยังมุ่งเน้นอนาคตในการทำงาน

   SKIPPY LAND ดำเนินกิจกรรม สนับสนุน และสร้างเสริมความสุขในองค์กรให้กับพนักงาน การจัดสมดุลความสุขของชีวิตให้มีทักษะทั้งใน การทำงานและการใช้ชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับ ตนเอง รวมทั้งสามารถดูแลครอบครัว สังคมได้ โลกเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่ง องค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับ "คน" สร้างองค์แห่งความสุข